Gallbladder Meridian


GB1 Tongziliao
GB2 Tinghui
GB3 Shangguan
GB4 Hanyan
GB5 Xuanlu
GB6 Xuanli
GB7 Qubin
GB8 Shuaigu
GB9 Tianchong
GB10 Fubai
GB11 Touqiaoyin
GB12 Wangu
GB13 Benshen
GB14 Yangbai
GB15 Toulinqi
GB16 Muchuang
GB17 Zhengying
GB18 Chengling
GB19 Naokong
GB20 Fengchi
GB21 Jianjing
GB22 Yuanye
GB23 Zhejin
GB24 Riyue
GB25 Jingmen
GB26 Daimai
GB27 Wushu
GB28 Weidao
GB29 Juliao
GB30 Huantiao
GB31 Fengshi
GB32 Zhongdu
GB33 Xiyangguan
GB34 Yanglingquan
GB35 Yangjiao
GB36 Waiqiu
GB37 Guangming
GB38 Yangfu
GB39 Xuanzhong
GB40 Qiuxu
GB41 Zulinqi
GB42 Diwuhui
GB43 Xiaxi
GB44 Zuqiaoyin

Twelve Standard Meridians

Arthritis
Weight Loss
Hair Loss