Heart Meridian


HT1 Jiquan
HT2 Qingling
HT3 Shaohai
HT4 Lingdao
HT5 Tongli
HT6 Yinxi
HT7 Shenmen
HT8 Shaofu
HT9 Shaochong

Twelve Standard Meridians

Arthritis
Weight Loss