Lung Meridian


LU1 Zhongfu
LU2 Yunmen
LU3 Tianfu
LU4 Xiabai
LU5 Chize
LU6 Kongzui
LU7 Lieque
LU8 Jingqu
LU9 Taiyuan
LU10 Yuji
LU11 Shaoshang

Twelve Standard Meridians

Arthritis
Weight Loss