Pericardium Meridian


PC1 Tianchi
PC2 Tianquan
PC3 Quze
PC4 Ximen
PC5 Jianshi
PC6 Neiguan
PC7 Daling
PC8 Laogong
PC9 Zhongchong

Twelve Standard Meridians

Arthritis
Weight Loss