Small Intestine Meridian


SI1 Shaoze
SI2 Qiangu
SI3 Houxi
SI4 Wangu
SI5 Yanggu
SI6 Yanglao
SI7 Zhizheng
SI8 Xiaohai
SI9 Jianzhen
SI10 Naoshu
SI11 Tianzong
SI12 Bingfeng
SI13 Quyuan
SI14 Jianwaishu
SI15 Jianzhongshu
SI16 Tianchuang
SI17 Tianrong
SI18 Quanliao
SI19 Tinggong

Twelve Standard Meridians

Arthritis
Weight Loss