Spleen Meridian


SP1 Yinbai
SP2 Dadu
SP3 Taibai
SP4 Gongsun
SP5 Shangqiu
SP6 Sanyinjiao
SP7 Lougu
SP8 Diji
SP9 Yinlingquan
SP10 Xuehai
SP11 Jimen
SP12 Chongmen
SP13 Fushe
SP14 Fujie
SP15 Daheng
SP16 Fuai
SP17 Shidou
SP18 Tianxi
SP19 Xiongxiang
SP20 Zhourong
SP21 Dabao

Twelve Standard Meridians

Arthritis
Weight Loss