Triple Energizer Meridian


TE1 Guanchong
TE2 Yemen
TE3 Zhongzhu
TE4 Yangchi
TE5 Waiguan
TE6 Zhigou
TE7 Huizong
TE8 Sanyangluo
TE9 Sidu
TE10 Tianjing
TE11 Qinglengyuan
TE12 Xiaoluo
TE13 Naohui
TE14 Jianliao
TE15 Tianliao
TE16 Tianyou
TE17 Yifeng
TE18 Chimai
TE19 Luxi
TE20 Jiaosun
TE21 Ermen
TE22 Erheliao
TE23 Sizhukong

Twelve Standard Meridians

Arthritis
Weight Loss
Hair Loss